Καρτέλ η αγορά των συσκευών οπτικών δίσκων

edited July 2019 in Νομολογία
Αποφάσεις στις υποθέσεις T-762/15, Sony Corporation και Sony Electronics Inc. κατά Επιτροπής, T-763/15, Sony Optiarc Inc. και Sony Optiarc America Inc. κατά Επιτροπής, T-772/15, Quanta Storage Inc. κατά Επιτροπής, T-1/16, Hitachi-LG Data Storage Inc. και Hitachi-LG Data Storage Korea Inc. κατά Επιτροπής και T-8/16, Toshiba Samsung Storage Technology Corp. και Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. κατά Επιτροπής

Η Dell και Hewlett Packard (HP) όταν επέλεγαν τους κατασκευαστές συσκευών ανάγνωσης ή εγγραφής οπτικών δίσκων (CD/DVD/Blu-ray κτλ) κατέφευγαν σε τακτικούς και ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς. Αν και οι διαγωνισμοί είναι παγκόσμιας κλίμακας, ήταν επίδικα καθοριστικοί καθώς (α) υποβοήθησαν την Επιτροπή να αντιληφθεί την ύπαρξη κακόβουλων συμπράξεων κατασκευαστών, όπως επίσης, και από τη στιγμή που τα προϊόντα των Dell & HP διαχέονται σε όλη την ΕΕ, (β) κατέδειξαν ως κατάλληλο εφαρμοστέο δίκαιο το ενωσιακό.

Το ΔΕΕ σε μεγάλο βαθμό στάθηκε στις διάφορες επαφές και επικοινωνίες μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων και διαπίστωσε ότι πρόκειται για ένα (i) διακριτό, (ii) ενιαίο, (iii) διαρκή και (iv) σκόπιμο φαινόμενο, ικανό να θίξει και να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό. Δηλαδή το ΔΕΕ επικύρωσε τις κυρώσεις της Επιτροπής ύψους € 116 δις, επειδή η εν λόγω παραβίαση στοιχειοθετείται από ένα σύνολο συμπεριφορών των μετεχόντων στις συμπράξεις, οι οποίες συμπεριφορές επιδίωκαν έναν συγκεκριμένο παράτυπο οικονομικό σκοπό, και η συμμετοχή στις συμπράξεις ήταν ξεκάθαρη σκόπιμη.


Sign In or Register to comment.